STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA-PRO-SPO O.P.S.

Název zakladatele
Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace

Sídlo zakladatele
Gellnerova 1, 637 00 Brno

Identifikační číslo zakladatele
64 32 64 54

Obchodní jméno o.p.s.
NA-PRO-SPO o.p.s.

Sídlo o.p.s
637 00 Brno, Gellnerova 1

Identifikační číslo
25549103

Číslo účtu
1344855349/0800

Právní forma právnické osoby
obecně prospěšná společnost

Způsob jednání za společnost
Za spol. jedná předseda správní rady, v případě jeho nepřítomnosti kterýkoliv člen správní rady.


Základní ustanovení
Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou se sídlem v Brně. Působí na území celé ČR. Je zřízena na dobu neurčitou. Poskytuje obecně prospěšné služby. Je zřízena pro rozvoj školy, výukovou a zájmovou činnost žáků. Za společnost jedná předseda správní rady, v případě jeho nepřítomnosti kterýkoliv člen správní rady.


Zdroje obecně prospěšné společnosti
Zdrojem obecně prospěšné společnosti jsou finanční prostředky získané darem od fyzických a právnických osob. Majetek je spravován v souladu s platnými právními předpisy.


Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb
Finanční prostředky lze čerpat na tyto účely
- materiálně technické vybavení školy pomůckami, školními potřebami a dalším materiálem, zajištění činností a akcí pořádaných školou, např. knižní odměny žákům, příspěvky na sportovní kurzy, úhrada vstupného a cestovného účastníkům akcí pořádaných školou - žákům i pedagogickému doprovodu, nepeněžní dary žákům, na účel určený dárcem, pokud darovaná částka danému účelu dostačuje, výlohy spojené s výkonem funkcí správní rady.

Fond nelze používat na úhradu běžného provozu školy. Dále jej nelze využívat na údržbu a opravy budov, s výjimkou případů, je -li poskytnutí daru účelově vázáno a jeho výše dostačuje na úplné provedení díla. Fond nelze používat k vyplácení peněžních podpor a darů.


Způsob zveřejňování výroční zprávy
O činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti bude veřejnost informována prostřednictvím výroční zprávy 1 x ročně. Zpráva bude zveřejněna na úřední desce a na webových stránkách školy. Hodnoceným obdobím je školní rok.


Závěrečné ustanovení
Fond má samostatný účet u České spořitelny. Obecně prospěšnou společnost spravuje správní rada jmenovaná zakladatelem. Při zániku obecně prospěšné společnosti se nevyčerpané finanční prostředky převedou na účet zakladatele s doklady o provedení kontroly a uzávěrky. Účetní doklady budou uloženy v archivu školy po dobu danou předpisem a skartačním řízením.


Statut nabývá účinnosti dnem registrace.


Členové správní rady:
Předseda: Mgr. Barbora Holá
Členové: Ing. Ivoš Hájek, Ing. Dana Horáková

KALENDÁŘ AKCÍ

MINULÉ AKCE

PROGECAD

dodavatel školní verze progeCAD

progeCAD logo