PŘEDSTAVENÍ STŘEDNÍ ŠKOLY

Milí žáci, rodiče a přátelé školy,
naše škola je příspěvková organizace a poskytuje střední vzdělávání žákům se zdravotním postižením (zejména sluchovým a mentálním, dále tělesným, zrakovým postižením, vadami řeči, vývojovými poruchami učení, vývojovými poruchami chování, autismem nebo souběžným postižením více vadami). a je složena z:

střední školy – studium je ukončeno maturitní zkouškou,
středního odborného učiliště – studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a
odborného učiliště – studium je ukončeno závěrečnou zkouškou.


Vzdělání na naší škole je plně v souladu se ŠVP (Školní vzdělávací program) a ve výstupu je srovnatelné se vzděláním slyšících žáků.


V rámci výuky ČJ žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nabízíme:

 • bilingvální program vzdělávání pro neslyšící žáky (ČZJ + ČJ psanou formou),
 • program výuky pro žáky nedoslýchavé, s kochleárním implantátem, nebo s kombinovaným postižením (orální metoda),
 • program výuky pro žáky slyšící se speciálními vzdělávacími potřebami (orální metoda).


Metody výuky jsou voleny s ohledem na zdravotní postižení a výsledky vzdělávání, kterých se má u žáků dosáhnout:

 • vizualizace učiva;
 • při výuce českého jazyka jsou žáci děleni do tříd (skupin, individuálně) dle jazykové preference;
 • tlumočník ČZJ je v případě potřeby přítomen ve výuce, na akcích školy apod.


Žákům nabízíme:

 • odbornou kvalifikaci zkušených pedagogů;
 • menší počet žáků ve třídě;
 • individuální přístup, možnost vytvoření IVP;
 • individuální logopedickou péči;
 • možnost získání středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou;
 • získání výučního listu v nabízených oborech;
 • požadované technické vybavení třídy:
  • uspořádání třídy,
  • světelné a akustické podmínky,
  • indukční smyčky,
  • FM systémy,
  • interaktivní tabule,
  • dataprojektory, vizualizéry a tablety.


Charakteristika školy:

 • Ve škole pracují slyšící a neslyšící pedagogové (je podporován přirozený bilingvismus žáků).
 • Je podporována identita žáka s jeho jazykem a kulturou.
 • Pedagogové se pravidelně vzdělávají v ČZJ, lektorem je neslyšící pedagog.
 • ČJ a ČZJ má stejnou důležitost ve vzdělávání žáků.


V rámci komplexní péče o žáky zajišťujeme:

 • výuku ČZJ, který je součástí ŠVP,
 • poradenskou péči (psychologickou a speciálně pedagogickou) prostřednictvím SPC,
 • odbornou péči foniatra,
 • možnost úpravy výuky dle IVP,
 • možnost úpravy rozvrhu pro dojíždějící žáky,
 • pestrou nabídku mimoškolní zájmové činnosti,
 • ubytování s volnějším režimem, který podporuje samostatnost a zodpovědnost žáků (příprava na samostatný život).

KALENDÁŘ AKCÍ

MINULÉ AKCE

PROGECAD

dodavatel školní verze progeCAD

progeCAD logo