VÝSLEDOVKA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ OU 2018/2019

Výsledovka 1.kola přijímacého řízení OU - Prodavačské práce STÁHNOUT

Výsledovka 1.kola přijímacého řízení OU - Podlahářské práce STÁHNOUT

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OU 2018/2019

Ředitel školy rozhodl, že pro školní rok 2018/2019 se přijímací zkoušky do oborů vzdělání ukončených závěrečnou zkouškou nekonají.

Počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání:
66-51-E/01 Prodavačské práce 14
36-59-E/01 Podlahářské práce 14

Jak postupovat, chci-li studovat
na Odborném učilišti

1.

Vyplním přihlášku ke vzdělávání – studiu ve střední škole.


2.

Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru.


3.

Od základní školy si nechám potvrdit známky za poslední dva ročníky základní školy. Pokud nejsem žákem základní školy, musím k přihlášce přiložit ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých jsem plnil povinnou školní docházku. Případně přinesu s přihláškou originály vysvědčení, které si škola okopíruje a originály mi vrátí. Pokud je na vysvědčení místo známek slovní hodnocení, musí se toto hodnocení převést na známky. Převedení provede základní škola, která vysvědčení vystavila.


4.

Doporučení ke vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky podle §16 odstavec 9 Zákona č. 561/2004 (Školský zákon) v platném znění, vydává školské poradenské zařízení. To je pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum podle typu zdravotního postižení uchazeče.


5.

Doporučení ze speciálně pedagogického centra (SPC), případně pedagogicko-psychologické poradny (PPP) doložím k přihlášce ke vzdělání. Doporučení mi vydá to SPC, PPP, v jehož evidenci jsem veden. Objednat se musím co nejdříve, lhůty pro objednání jsou většinou dlouhé. Do SPC si vezmu s sebou lékařské zprávy o svém zdravotním stavu a ostatní podklady, aby poradenský pracovník mohl posoudit moje vzdělávací potřeby.


6.

Přihlášku se všemi dalšími přílohami donesu (pošlu) do školy tak, aby byla doručena do školy nejpozději 1. března 2018.


7.

Zápisový lístek vydává základní škola, kterou navštěvuji. Pokud nejsem žákem ZŠ, požádám o vydání zápisového lístku krajský úřad podle místa trvalého bydliště. Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Pokud uchazeč není v příslušném školním roce žákem základní školy, vydá mu zápisový lístek krajský úřad podle trvalého bydliště uchazeče. Uchazeč může o zápisový lístek požádat osobně nebo zaslat písemnou žádost o jeho vydání poštou.

Zápisové lístky pro uchazeče s trvalým bydlištěm
v Jihomoravském kraji jsou vydávány v pracovní dny:

pondělí a středa od 08:00 do 17:00
úterý a čtvrtek od 08:00 do 15:00
pátek od 08:00 do 14:00


Odpovědní pracovníci odboru školství:
Mgr. Ilona Javorská, Mgr. Radek Pavlů, Mgr. Kateřina Pernicová
sídlo: budova Cejl 73, Brno


Jaké doklady je nutné mít s sebou
Musíte předložit:
- zletilý uchazeč: občanský průkaz nebo pas + doklad o bydlišti uchazeče
- zákonný zástupce nezletilého uchazeče: občanský průkaz nebo pas + doklad o bydlišti zákonného zástupce uchazeče a rodný list nebo občanský průkaz nezletilého uchazeče
Při osobní návštěvě na odboru školství Krajského úřadu bude žádost vyplněna na místě.


Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete poštou na adresu:
Krajský úřad JMK
odbor školství
Žerotínovo náměstí 449/3
601 82 BRNO


Pro první kolo přijímacího řízení do oborů ukončených závěrečnou zkouškou stanovil ředitel školy termín na:

26. 4. 2018

Další kola přijímacího řízení od:

14. 5. 2018Termín podávání přihlášek průběžně do naplnění povoleného počtu žáků.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

1. Hodnocení prospěchu ze ZŠ

Průměrný prospěch za I. pololetí (18 bodů) a II. pololetí (18 bodů) 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku (18 bodů).

Za průměrný prospěch, může uchazeč získat maximální možný počet 54 bodů.

do průměru 1,3 ............... 18 bodů
do průměru 1,5 ............... 15 bodů
do průměru 1,7 ............... 11 bodů
do průměru 1,9 ...............   8 bodů
do průměru 2,1 ...............   6 bodů
nad průměr 2,1 ...............   5 bodů

2. Hodnocení dalších skutečností (olympiády, soutěže).............................6 bodů

Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 60 bodů.

Po vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude maximálně 14 uchazečů s nejvyšším počtem bodů.

3. Při rovnosti bodů bude přihlédnuto

a) ke změně pracovní schopnosti
b) k lepším výsledkům z matematiky na výročních vysvědčeních ze ZŠ
c) k lepším výsledkům z českého jazyka na výročních vysvědčeních ze ZŠ

Odvolání

Na veřejných středních školách se lze odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Další informace

Více informací získáte na stránkách MŠMT ČR - Přijímání na střední školy a konzervatoře.

KALENDÁŘ AKCÍ

NĚCO O NAŠÍ ŠKOLE

MINULÉ AKCE

PROGECAD

dodavatel školní verze progeCAD

progeCAD logo