VÝSLEDOVKA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ SŠ 2018/2019

Výsledovka 1.kola přijímacého řízení SŠ - Informační technologie STÁHNOUT

Výsledovka 1.kola přijímacého řízení SŠ - Operátor skladování STÁHNOUT

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SŠ A SOU 2018/2019

Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělání, denní formy vzdělání, pro školní rok 2018/2019. V rámci přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 se na obor Informační technologie bude konat jednotná přijímací zkouška formou testu z českého jazyka a matematiky.

Do oboru vzdělání Operátor skladování se přijímací zkouška nekoná.

Počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání:
18-20-M/01 Informační technologie 10
66-53-H/01 Operátor skladování 14

Jak postupovat, chci-li studovat
na Střední škole

1.

Vyplním přihlášku ke vzdělávání – studiu na střední škole.


2.

Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru.


3.

Od základní školy si nechám potvrdit známky za poslední dva ročníky základní školy. Pokud nejsem žákem základní školy, musím k přihlášce přiložit ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých jsem plnil povinnou školní docházku. Případně přinesu s přihláškou originály vysvědčení, které si škola okopíruje a originály mi vrátí. Pokud je na vysvědčení místo známek slovní hodnocení, musí se toto hodnocení převést na známky. Převedení provede základní škola, která vysvědčení vystavila.


4.

Doporučení ke vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky podle §16 odstavec 9 Zákona č. 561/2004 (Školský zákon) v platném znění, vydává školské poradenské zařízení. To je pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum podle typu zdravotního postižení uchazeče.


5.

Doporučení ze speciálně pedagogického centra (SPC), případně pedagogicko-psychologické poradny (PPP), doložím k přihlášce ke vzdělání. Doporučení mi vydá SPC, PPP, v jehož evidenci jsem veden. Objednat se musím co nejdříve, lhůty pro objednání jsou většinou dlouhé. Do SPC si vezmu s sebou lékařské zprávy o svém zdravotním stavu a ostatní podklady, aby poradenský pracovník mohl posoudit moje vzdělávací potřeby.


6.

Přihlášku se všemi dalšími přílohami donesu (pošlu) do školy tak, aby byla doručena do školy nejpozději 1. března 2018.


7.

Zápisový lístek vydává základní škola, kterou navštěvuji. Pokud nejsem žákem ZŠ, požádám o vydání zápisového lístku krajský úřad podle místa trvalého bydliště. Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Pokud uchazeč není v příslušném školním roce žákem základní školy, vydá mu zápisový lístek krajský úřad podle trvalého bydliště uchazeče. Uchazeč může o zápisový lístek požádat osobně nebo zaslat písemnou žádost o jeho vydání poštou.

Zápisové lístky pro uchazeče s trvalým bydlištěm
v Jihomoravském kraji jsou vydávány v pracovní dny:

pondělí a středa od 08:00 do 17:00
úterý a čtvrtek od 08:00 do 15:00
pátek od 08:00 do 14:00


Odpovědní pracovníci odboru školství:
Mgr. Ilona Javorská, Mgr. Radek Pavlů, Mgr. Kateřina Pernicová
sídlo: budova Cejl 73, Brno


Jaké doklady je nutné mít s sebou
Musíte předložit:
- zletilý uchazeč: občanský průkaz nebo pas + doklad o bydlišti uchazeče
- zákonný zástupce nezletilého uchazeče: občanský průkaz nebo pas + doklad o bydlišti zákonného zástupce uchazeče a rodný list nebo občanský průkaz nezletilého uchazeče
Při osobní návštěvě na odboru školství Krajského úřadu bude žádost vyplněna na místě.


Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete poštou na adresu:
Krajský úřad JMK
odbor školství
Žerotínovo náměstí 449/3
601 82 BRNO


Přijímací zkoušky nanečisto:

21. 2. 2018 v 9:00 hod.

Jednotná přijímací zkouška do oboru 18-20-M/01 Informační technologie:

12. 4. 2018 a 16. 4. 2018 (druhý termín)

Náhradní termíny:

10. 5. 2018 a 11. 5. 2018

První kolo přijímacího řízení - Operátor skladování:

26. 4. 2018

První kolo přijímacího řízení - Informační technologie:

Výsledky prvního kola přijímacího řízení budou zveřejněny po vyhodnocení testů bez zbytečného odkladu.

Další kola přijímacího řízení od:

14. 5. 2018Termín podávání přihlášek průběžně do naplnění povoleného počtu žáků.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 - I.KOLO

1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání.
Průměrný prospěch za I. pololetí (18 bodů) a II. pololetí 8. ročníku (18 bodů) a I. pololetí 9. ročníku (18 bodů). Uchazeč může tedy získat maximální možný počet 54 bodů.

do průměru 1,5 ............... 18 bodů
do průměru 1,7 ............... 15 bodů
do průměru 1,9 ............... 10 bodů
do průměru 2,1 ...............   6 bodů
nad průměr 2,1 ...............   4 bodů

2. Hodnocení dalších skutečností (olympiády, soutěže).............................6 bodů

3. Výsledky jednotlivých testů

a) jednotný test z MAT– maximálně 50 bodů
b) jednotný test z CJL – maximálně 50 bodů

Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 160 bodů.

Po vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude maximálně 10 uchazečů s nejvyšším počtem bodů.

4. Při rovnosti bodů

V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy.

5. Pro obor Operátor skladování platí pouze odstavce 1 a 2

Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 60 bodů.

Po vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude maximálně 14 uchazečů s nejvyšším počtem bodů.

Odvolání

Na veřejných středních školách se lze odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Další informace

Více informací získáte na stránkách MŠMT ČR – Přijímání na střední školy a konzervatoře.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 - DALŠÍ KOLA

1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání.
Průměrný prospěch za I. pololetí (18 bodů) a II. pololetí 8. ročníku (18 bodů) a I. pololetí 9. ročníku (18 bodů). Uchazeč může tedy získat maximální možný počet 54 bodů.

do průměru 1,5 ............... 18 bodů
do průměru 1,7 ............... 15 bodů
do průměru 1,9 ............... 10 bodů
do průměru 2,1 ...............   6 bodů
nad průměr 2,1 ...............   4 bodů

2. Hodnocení dalších skutečností (olympiády, soutěže).............................6 bodů


Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 60 bodů.

Po vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude maximálně 10 uchazečů s nejvyšším počtem bodů.

3. Při rovnosti bodů

V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s lepším výsledkem na vysvědčení z matematiky a českého jazyka.

Odvolání

Na veřejných středních školách se lze odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Další informace

Více informací získáte na stránkách MŠMT ČR – Přijímání na střední školy a konzervatoře.

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU VE STŘEDNÍ ŠKOLE

Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole STÁHNOUT

KALENDÁŘ AKCÍ

NĚCO O NAŠÍ ŠKOLE

MINULÉ AKCE

PROGECAD

dodavatel školní verze progeCAD

progeCAD logo